třída Opičky

Gymnázium

Pedagogická škola – studium absolventek středních škol – studijní obor učitelství pro MŠ

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – specializace v pedagogice - obor školský management

Pedagogická fakulta  UK -  navazující magisterské studium obor Management vzdělávání - 2 semestry

Státní informační politika ve vzdělávání – informační gramotnost – úroveň Z, P

Členka Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ 2003 - 2006

Členka Rady školy SPgŠ a Gymnázia v Praze 6, Evropská 33

Zajišťuje pronájem třídy na oslavu dětských narozenin.

Stará se o správu a editaci školního  webu.

Kurzy:

Příprava pedagogů k přechodu mateřských škol do právní subjektivity
Od kurikula k programu výchovně vzdělávací práce a jeho hodnocení
Alternativní přístup k VV
Institut Filia – drogová prevence pro pedagogy MŠ
Prevence poruch učení
Změny v právních předpisech upravující činnost ČŠI , vnitřní kontrolní systém ředitele školy, předškolního zařízení, hospitační činnost v systému ped. řízení školy
Tvorba, formální náležitosti, platnosti a závaznost interních předpisů se zaměřením na příspěvkové organizace
Aktuálně o školství – Pracovní řád pro zaměstnance škol, novela ZP, metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, školský zákon, problémy odměňování a pracovně právní záležitosti
Personální práce ředitele školy
Hospitační činnost v systému pedagogického řízení
Finanční kontrola školy
Neuropsychologický vývoj jedince v předškolním věku a podíl institucionální výchovy na jeho rozvoji
Školní vzdělávací program pro MŠ
Školská legislativa – výklad - Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících
Školský zákon a související prováděcí podzákonné normy pro předškolní vzdělávání
Ekonomické minimum pro ředitelky mateřských škol
Školení k obsluze aktualizované verze SYPOS 2.0
Nový správní řád a jeho aplikace ve školách a školských zařízeních
Dopady novely vyhlášky o mateřské škole č. 43/2006 Sb, novela zákona o pedagogických pracovnících č. 383/2005 Sb.
Systém evaluace V MŠ
Zákoník práce platný od 1.1. 2007
Dopady nového zákoníku práce do řízení ve školství
Evaluace v mateřské škole
Novela školského zákona+další změny právnických předpisů od 1.1.2008
Konference na Filozofické fakultě, Katedře psychologie „Škola jako místo setkávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj žáků i učitelů“
Připravované změny zákona o pedagogických pracovnících a prováděcích právních předpisů
Metodický portál VUP: II Konference pro mateřské školy – Dítě a mateřská škola ( Prezentace portálu pro PV, Prezentace aktivit (projektů) na podporu RVP PV, Prezentace Digitálních učebních materiálů, Pojetí dítěte a předškolní výchovy v minulosti, Dítě předškolního věku v současnosti, pracovní dílny – Analýza výtvarného projevu, Digitální učební materiály )
Změny právních předpisů od  1.1. 2009
Dětská a sportovní hřiště - nové technické normy
Konference na Filozofické fakultě, Katedře psychologie " Škola jako místo setkávání II " aneb společné hledání námětů pro další rozvoj našich škol.
Základní informace o používání interaktivní tabule SMART BOARD
Autoevaluace v praxi
Novely právních předpisů k 1.1. 2010 se zaměřením na dopady ve školství
Konference na Filozofické fakultě, Katedře psychologie "Škola jako místo setkávání III " aneb co se nám osvědčuje při výchově a vzdělávání
Aktuální změny právních předpisů ve školství
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Seminář k projektu Partnerství škol Comenius
Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Nové právní předpisy při řízení a správě škol a školských zařízení od 1.1. 2011
Celodenní školení pro uživatele interakrivní tabule SMART Board 
Setkání s referentkou  pro oblast mateřských škol odboru MŠMT k aktuálním otázkám
Odborná konference o nových metodách a trendech v předškolním vzdělávání " Buďte moderní školkou 21.století " 
Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole
Školská legislativa - aktuální změny ve školských  i obecně platných právních předpisech  / Zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí  právní předpisy.
Novely právních předpisů k 1.1. 2012 se zaměřením na dopady ve školství  
Současná mateřská škola a její řízení /Rozhodování ředitele MŠ při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se správním řádem po novele školského zákona účinné od 1.1. 2012/
Kulatý stůl CŠM PedF UK Praha - Jak změní novela školského zákona řízení školy ?
SMART Klub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 2012.
Revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
SMART Klub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 2013
Konference na Filozofické fakultě - Katedra psychologie " Škola jako místo setkávání 2013" aneb Každý jsme jiný
Mezinárodní konference: Média, právní ochrana dítěte v předškolním věku a její pedagogická podpora.
Kulatý stůl - Péče o děti jako mezigenerační most- Struktura pedagogického a pomocného personálu v předškolních zařízeních
Kulatý stůl - Financování předškolní péče v ČR, seminář z Projektu Švýcarsko- České spolupráce
Konference z projektu Švýcarsko - České spolupráce - Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání.
Konference na Filozofické fakultě - ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2014 - aneb Myslím a cítím, tedy jsem
Digitální vzdělávací obsah na portálu eKabinet.cz
Pedagog a paragrafy ve škole
Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
Celostátní konference Práva a povinnosti ředitelky MŠ
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR - konference
Konference Nové metody práce s předškolními dětmi
Konference SMART klub pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Systém InspIS ŠVP - modul pro práci se ŠVP
Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání v České republice
Činnost mateřské školy ve světle novely školského zákona
Život s pravidly, limity a rituály - celostátní konference pro pedagogy MŠ
Školská legislativa - Novely právních předpisů 2016
Projektová podpora pro MŠ -  šablony OP VVV dotace z EU
Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář
Ředitel školy a školní jídelna
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ
Registr smluv
Mezioborová konference ADHD - věda o mozku a školní úspěšnosti dětí s ADHD
Nové trendy, požadavky a možnosti rozvoje předškolního vzdělávání Školka hrou v praxi
Šablony pro MŠ a ZŠ
Konference Místní akční plán v Praze 6
Školní řád - jedinečná ochrana ředitelky MŠ
Konference Budoucnost předškolního vzdělávání
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů v MŠ
Celostátní konference - Jak učit, žít a nezbláznit se v mateřské škole
Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pedagogů v MŠ.
Novely právních předpisů
Veřejné slyšení Senát - "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy "
Inkluze v praxi
Konzultace pro žadatele Šablony II
GDPR
MŠ v roce 2019 - financování, motivace, legislativa
"Souhlasová konference "problematika GDPR v praxi
Konference radního hl. m. Prahy pro oblast školství
Setkání  pedagogů  zajišťující praxi na MŠ - koncepce praxe na školách
Konference - Bezstarostné roky - kroky a krůčky předškoláka do lavice
Novely právních předpisů od 1.1.2021 se zaměřením na školství
Leadership nové generace - Komunikace, asertivita a konflikty, Tvorba Respektu  a důvěry - podporující a růstové klima v týmu
Zdravá strava do školek
Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání
Zelené učebny - venkovní učení
Stresory  ve školství a prevence syndromu vyhoření pro ředitele škol.
Metodika k výkonu řídící kontroly dle zákona č.320/2001Sb. o finanční kontrole
MAP Praha 6 - závěrečná konference projektu MAP II
„Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2023“
Map Praha 6 setkání pedagogů s pracovními skupinami MAP
Novela zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících"
Metodický den na téma FKSP
Konference - platformy pro oblast pedagogických praxí v předškolním vzdělávání
Novely právních předpisů ve školství k 1.1.2024