třída Medvědi

Vynikající učitel 2013 - titul od MČ Prahy 6 v kategorii A – zvlášť vynikající výsledky v každodenní praxi.

Gymnázium

Pedagogická škola – studium absolventek středních škol – studijní obor učitelství pro MŠ

Státní informační politika ve vzdělávání – informační gramotnost- úroveň Z,P

Projekt MEZI NÁMI povídej

Kurzy:

Vánoční výstava námětů VV a Pv
Prevence poruch učení
Víme vše o rodině?
Co to je, když se řekne psychologické vyšetření
Prevence specifických poruch učení v podmínkách mateřské školy
Jak a proč si děti hrají
Děti s potřebou specifické péče v MŠ, psychorelaxační cvičení.
Školní vzdělávací program pro MŠ
Komunikace s dítětem s LMD/ADHD v prostředí MŠ
Posuzování školní zralosti – vstup dítěte do 1 třídy – brzy půjdu do školy
Pedagogická evaluace předškolního vzdělávání
Školní vzdělávací program pro MŠ – workschop
Hospitační činnost ředitele školy
Komunikace s rodiči dětí v mateřské škole
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
Předcházení a prevence SPU u dětí předškolního věku
Třídní plánování podle Gardnera
Programové dokumenty v MŠ a jejich evaluace
Jak zajistit bezpečnost žáků při školních a mimoškolních akcích. Úraz – příčiny, důsledky a řešení
PROGRAM STUDY VISITS FOR EDUCATION SPECIALISTS
Problematika fyzického a psychického týrání dětí
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
Základní informace o používání interaktivní tabule SMART BOARD
Seminář pro uživatele interaktivní tabule SMART Board
Hospitační činnost ředitelky MŠ
Budoucí školní úspěšnost předškoláka
Pokladna, práce s penězi
Jak snáze naplňovat požadavky RVP
Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských zařízení v roce 2010
Profesní průprava zástupců ředitele
Odborná konference o nových metodách a trendech v předškolním vzdělávání " Buďte moderní školkou 21.století "
Jak má vypadat předškolák aneb co je to školní zralost
SMART Klub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky2012.
Předmatematická gramotnost - předmatematické představy v MŠ
Předcházení nedorozumění v komunikaci s rodiči
Konference Školní zralost 2014 - jak připravit dítě na přechod do ZŠ
Digitální vzdělávací na portálu eKabinet.cz
Pedagog a paragrafy ve škole
Konference o výchově a vzdělávání
Nácvik čtení a psaní na počátku školní docházky
Psychohygiena v zátěžových situacích při práci pedagoga v MŠ
Jak výchovně vést dítě s ADHD
Autistická spektra aneb děti s jinakostmi
seminář Řídící kontrola
Šablony pro MŠ a ZŠ
Lezení - základ grafomotoriky
Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině
GDPR
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ
Leadership nové generace
Zdravá strava do školek
MAP Praha 6 - závěrečná konference projektu MAp II
Map Praha 6 setkání pedagogů s pracovními skupinami MAP
Pedagogická diagnostika v mateřské škole
MAP VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ