Základní charakteristika programu:

Profil školy

Zdravý a všestranný rozvoj dítěte. Úzká spolupráce s rodinou. Vzájemné spolupodílení se na výchově dětí. Vytváření příjemného prostředí k pobytu dětí za pomoci učitelů, rodičů a sponzorů.

   

Filozofie školy

Co nabízíme dětem:

Barevnou školku, pěkné atraktivní hračky ( neustále vylepšujeme ), zájmové aktivity pro děti, kulturní akce – divadla, koncerty, kouzelníci – živá zvířata, rekontruovanou  zahradu, chutná jídla, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim, kamarádské učitelky, nadstandardní vybavení,  interaktivní tabule pro výuku dětí, tablety.

Co nabízíme rodičům:

Profesionalitu personálu, kvalifikovanou pomoc, přátelský postoj, partnerství, ochotu spolupracovat, spolupodílení na akcích školy. Šetříme čas rodičům –  kroužky, logopedie, společné akce s rodiči atd. . Volný vstup do školky, zapůjčení odborného materiálu ( knížky, hračky ).

Jaké jsme učitelky:

Kvalifikované, profesionální, komunikativní, příjemné, ochotné, přátelské neustále se vzdělávající.

Co nechceme v MŠ:

Agresivní děti, šikanu, lhostejné a nevšímavé rodiče, „ hloupé hračky „ , televizi, video, nemocné děti.

Vize naší školy: Pedagogická práce

• rozvíjet profesionalitu pracovníků

• výchovný program ve spolupráci s rodiči uplatňovat a plnit tak, aby školu opouštěly samostatné, sebevědomé,   tvůrčí děti, dobře připravené na školu a celoživotní vzdělávání

• učení dětí, aby probíhalo hravou, přirozenou, nenásilnou cestou

• nadále sledovat nové trendy ve výchově a zavádět jejich poznatky do praxe

Chod školy

• klima, pedagogickou práci a prostředí školy dále rozvíjet a mít takové, aby i rodiče byli kladně ovlivněni a dokázat, že nejsme jen „úschovna dětí“

• pokusit se změnit svojí prací názor veřejnosti na předškolní školství

• při obměně zaměstnanců najít plnohodnotné, kvalifikované síly

• nadále hledat cesty, jak být stále „jeden krok před ostatními“ Vzdělávací program školy, cíl, obsah, hlavní zásady. název : Společnou cestou – „ Aby nám všem, dětem a rodičům, bylo dobře.“

Cíl vzdělávání

Snažíme se o to, aby z naší mateřské školy odcházely děti dobře připravené pro život, byly tolerantní, kamarádské, zvídavé, vzájemně si pomáhaly, vážily si jeden druhého a všech forem života.

Obsah vzdělávání

Zaměření Školního vzdělávacího programu „ Aby nám všem dětem a rodičům bylo dobře“ vypracovaným týmem pedagogických pracovnic v letech 2003 až 2006 je orientován na úzkou spolupráci s rodiči. Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Současná vzdělávací politika v ČR vychází z přesvědčení, že se člověk musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém vzdělávání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem. Předškolní vzdělávání představuje prvopočátek celoživotního vzdělávání. Proto je důležité, aby děti v mateřské škole získaly pro celoživotní vzdělávání předpoklady. Vzdělávání je na třídách uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, jak v činnostech spontánních tak i řízených. Velmi důležité je prožitkové učení. Začít se musí nejdříve od jednoduchého, pozdravit, poděkovat, zvládnout sebeobsluhu ( hygiena, oblékání, stolování ), pak teprve mohou děti využívat i nadstandardní nabídky školy.

Hlavní zásady našeho celoročního programu jsou:

• vytvořit prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu citovou, fyzickou a sociální

• umožnění dětem rozvinout vlastní aktivitu a tvořivost

• uspokojovat každodenní přirozené potřeby dítěte se zřetelem na individuální a věkové zvláštnosti dětí