Den otevřených dveří 2023  u nás :

DOD 19.4.2023 - středa  od 15 do 17 hodin.

 

Zápis 2023 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitelka Mateřské školy Sbíhavá, příspěvková organizace, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2023/24 :     32   - 26 míst v hlavní budově, 6 míst v integrované lesní třídě žabičky (pokud si zákonní zástupci vyberou tuto třídu, musí souhlasit se specifickými podmínkami v této třídě, dokument v příloze)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2023/24

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

  1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                          50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                            1 bod

 

  1. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2018                                                                     35 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                        15 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                         10 bodů

od 01.09.2020 do 31.12.2020                                                                           5 bodů

                       po 01.01.2021                                                                          1 bod

 

  1. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2023                         1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

  1. 05.2023, v době od 13,15 – 18,15 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 09. 05. 2023 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

 

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti . Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  12.6.2023 

 

 Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 12.6.2023.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 12.6.2023.

 

 

V Praze dne 2. 3. 2023                                                          Bc. Helena Petříčková

                                                                                                   ředitelka školy

 

 

  

 

Prosíme rodiče, o vyplnění  podkladů k zápisu v systému, urychlí to administrativu Zápisu. Děkujeme.

 

Zápis je pouze administrativní činnost, prosíme bez dětí.

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.          

 

Zápis do mateřských škol pro ukrajinské děti s uděleným vízem strpění a místem pobytu v městské části Praha 6

pro školní rok 2023/2024

 

proběhne v mateřských školách v pondělí 12.06.2023 od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Pro zjednodušení vlastního zápisu lze vyplnit registrační údaje dítěte v evidenčním systému městské části Praha 6: https://jakdoskolky.cz/ukrajina/#content, a to výhradně latinkou a v českém jazyku.

Informace o počtu přijímaných dětí do mateřských škol, včetně stanovených kritérií, budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol (přehled škol: https://jakdoskolky.cz/skolky/).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly na vývěsce a webových stránkách příslušné mateřské školy dne 14.06.2023 ve 12:00 hod. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemným rozhodnutím zaslaným doporučeným dopisem na adresu uvedeného místa pobytu.

 

 

k zápisu je třeba přinést

 

- vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře

- vízum za účelem strpění pobytu v České republice

- doklad totožnosti dítěte

- doklad totožnosti zákonného zástupce, případně opatrovníka

- doklad o místu faktického pobytu na území městské části Praha 6

 

 

 

Děti budou přijímány podle následujících kritérií do předem stanoveného počtu přijímaných ukrajinských dětí s vízem strpění:

Počet volných míst ve školním roce 2023-2024: 0

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. Pobyt dítěte na území Prahy 6

na území MČ Praha 6                                                                                                             50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                   1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2018                                                                                                35 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                                                 15 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                                 10 bodů

od 01.09.2020 do 31.12.2020                                                                                                 5 bodů

                          po 01.01.2021                                                                                                1 bod

 

V případě většího počtu uchazečů, než kolik jich mateřská škola bude moci přijmout, bude výběr uchazečů proveden losováním pod přidělenými registračními čísly.

 

 

 

Termíny

 

- spuštění e-systému pro rodiče: 01.06.2023

- zápis: 12.06.2023 - 9:00 hod. - 12:00 hod.

- nahlédnutí do spisu: 14.06.2023 v době 10:30 hod. – 11:30 hod. v ředitelně

- zveřejnění výsledků zápisu na vývěsce a webu školy: 14.06.2023 ve 12:00 hod.

- odevzdání zápisových lístků: 15.06.2023 – 9:00 hod. – 11:00 hod.

- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

 

Запис до дитячих садків для українських дітей

з виданою візою терпимості і проживанням у міському районі Прага 6

на 2023/2024 навчальний рік  0

 

 

буде проводитися у дитячих садках у понеділок 12.06.2023 з 9:00 до 12:00.

Щоб спростити процедуру запису, можна заповнити реєстраційні дані дитини у обліковій системі міського району Прага 6:  https://jakdoskolky.cz/ukrajina/#content, причому лише латинськими літерами і чеською мовою.

Інформація про кількість дітей, що приймаються у дитячі садки, включно зі встановленими умовами для прийому, буде оприлюднена на сайтах відповідних дитячих садків (огляд садків: https://jakdoskolky.cz/skolky/).

Список прийнятих дітей буде оприлюднений під присвоєними реєстраційними номерами на інформаційній таблиці та сайті відповідного дитячого садка. Якщо дитина не буде прийнята до садка, батьки будуть сповіщені про це у письмовій формі рекомендованим листом за адресою місця проживання.

 

 

для запису необхідно надати

 

- заповнену і підписану заяву на прийом з висновком лікаря

- візу, що підтверджує право на проживання у Чеській Республіці

- посвідчення особи дитини

- посвідчення особи законного представника

- документ, що підтверджує фактичне місце проживання на території міського району Прага 6

 

 

 

загальні умови

(кожен дитячий садок може встановити власні умови)

 

Діти будуть прийматися відповідно до наступних умов до заздалегідь визначеної кількості українських дітей з візою терпимості:

 

Діти приймаються згідно з наступними умовами на підставі нарахованої кількості балів:

1. Проживання дитини на території Праги 6

на території МР Прага 6                                                                                                    50 балів

на території іншого МР чи муніципалітету                                                                   1 бал

 

2. Дитина народжена в період

                     до 01.09.2018                                                                                                    35 балів

з 01.09.2018 до 31.08.2019                                                                                                    15 балів

з 01.09.2019 до 31.08.2020                                                                                                    10 балів

з 01.09.2020 до 31.12.2020                                                                                                    5 балів

                          після 01.01.2021                                                                                           1 бал

 

У разі, якщо кількість поданих заяв перевищить кількість доступних місць, вибір дітей буде проведений шляхом розіграшу присвоєних реєстраційних номерів.

 

 

 

Терміни

 

- запуск електронної системи для батьків: 01.06.2023

- запис: 12.06.2023 з 9:00 до 12:00

- ознайомлення зі справою: 14.06.2023 з 10:30 до 11:30 у кабінеті директора

- оприлюднення результатів запису на інформаційній таблиці та сайті дитячого садка: 14.06.2023 о 12:00

- здача записних листків: 15.06.2023 з 9:00 до 11:00

- про індивідуальну домашню освіту дитини законний представник повинен сповістити не пізніше, ніж за 3 місяці до початку навчального року.

 

 

 

 

 

  Třída Žabičky má   speciální provozní dobu, více v příloze. Zájemci o tuto třídu u Zápisu odevzdají tento souhlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..

 

 

                                           

 

 
Proces vzdělávání :

Díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů. Děti ze třídy Berušek hojně využívají jak prostory vedlejší třídy, tak i herny a naopak. V prvním patře mají děti volný pohyb mezi třídami Opiček i Koček. Pohyb dětí je možný i mezi patry budovy. Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby dětí a průběžně dochází k jeho vylepšování. Vzhledem k menším prostorovým možnostem pro děti se snažíme o jejich co nejlepší využití. Je ale jasné, že nemůžeme provádět všechny činnosti jako mateřské školy, které mají pro jednu třídu k dispozici dvě i více místností.

Způsob zařazování dětí do tříd:

Integrovaná lesní třída Žabičky má specifické provozní  podmínky. Pokud si rodiče budou přát navštěvovat tuto třídu, musí podepsat souhlas - Specifické podmínky.

Třída Žabičky, je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě.

Ostatní třídy  nejsou pedagogicky specificky zaměřené, věkově jsou smíšené. Specifikace je rozvíjena v jednotlivých nadstandardních činnostech školy. Rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy ( např. sourozenci k sobě, kamarádi…). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dát ŠVP.

Adaptace dítěte v naší MŠ:

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Souhlas specifické podmínky žabky 2022 (1).doc 70 kB11.03.2022 10:59
Stáhnout Jak prihlasit dite do MS_23_24_eng.pdf 2206 kB17.03.2023 14:01
Stáhnout Jak prihlasit dite do MS_23_24_web.pdf 969 kB17.03.2023 14:04