třída Motýlci

Vynikající učitel 2014 - titul od MČ Prahy 6 v kategorii B – za výjimečné výkony nad rámec běžných činností.

Střední pedagogická škola – obor učitelství pro MŠ

Státní informační politika ve vzdělávání – informační gramotnost – úroveň Z,P

Střední odborné učiliště uměleckořemeslné – obor Umělecký keramik

Kurzy:

Celý rok hrajeme a zpíváme – 1 ročník

Základy dramatické výchovy v MŠ

Školní vzdělávací program pro MŠ

Koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou

Tradiční hračka z textilu

Týmová spolupráce při tvorbě školních programů, situační učení

Teorie a praxe ve výuce výtvarné techniky – Vánoční inspirace – Enkaustika, mramorování

Podzimní čarování – výtvarné techniky

Třídní plánování podle Gardnera

Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků ZŠ.

Programové dokumenty v MŠ a jejich evaluace

Točení na hrnčířském kruhu

Nakládání s nebezpečnými látkami

Aspergerův syndrom a vysocefunkční autismus I.

Základní informace o používání interaktivní tabule SMART BOARD

Zdravotník zotavovacích akcí

Vytváření keramických výrobků na hrnčířském kruhu pro pokročilé - 100 hodin

Vytáčení z volné ruky pro pokročilé - 100 hodin

Čachnov r. 2009 ( 45 hodin), 2011 ( 45 hodin) - Kurz Keramika + RAKU - modelování, točení na kruhu s výpalem raku

SNB 1,2 Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky.  

Konference O výchově a vzdělávání - O výchově s Janem Svobodou - Jak řešit konflikty - současné dítě v MŠ

Bechyně 2014 -  Točení na kruhu pro pokročiilé- vytáčení z volné ruky - týden

Invakuace v MŠ

GDPR

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání

Zajišťuje  v MŠ

Keramika pro všechny - děti z MŠ 

Keramika pro dospělé

Víkend s keramikou

Příměstské tábory